Over VZW Koza

Het is zeer belangrijk dat een vrouw actief participeert in het sociale leven, opdat de democratische en maatschappelijke vooruitgang zou gestimuleerd worden. Haar visie op maatschappelijke problemen is onmisbaar. Samenwerking tussen vrouwen en mannen, de aanwezigheid van vrouwen in elk domein van het leven en in topbeleidssystemen zijn drie essentiële punten voor de vooruitgang van de maatschappij. De positie en conditie van de vrouw is verre van ideaal, zowel over de hele wereld, als in ons land.

Vooral allochtone vrouwen, die problemen ondervinden op vlak van integratie zijn een hoogtepunt in ons agenda. Bij vrouwen loopt het integratieproces trager dan bij mannen en de inspanningen en maatregelen die hieromtrent genomen worden, voldoen niet. Vzw Koza wil niet alleen deze achterstand wegwerken, maar zoekt ook naar oplossingen die vrouwen kunnen brengen ten aanzien van maatschappelijke problemen. Bovendien streeft men ernaar om de veelzijdigheid van vrouwen te berde te brengen door het effectief toepassen van deze oplossingen. Vrouwen van verschillende achtergronden die samenkomen in het kader van de missie ‘Vrouw en Maatschappij’ brengen een omarmende en veelzijdige visie aan het licht en trachten mensen uit alle lagen van de maatschappij hierbij te betrekken.

In een multiculturele stad zoals Gent steunt zij interculturele dialoog en probeert zij komaf te maken met vooroordelen door projecten hierrond te bedenken en te organiseren. Zij neemt de missie op zich om mensen ervan bewust te maken actief te participeren in de maatschappij. Vzw Koza spant zich in om, net zoals de andere verenigingen van Fedactio, human resources correct te beheren en verschillende problemen in een dialoogsfeer op te lossen. De vereniging probeert een actieve rol te spelen in het uitdragen van de dialoog en organiseert projecten, waarbij de verantwoordelijkheid van de vrouw in maatschappelijke problemen en de noodzakelijkheid van haar visie belicht worden.

De vereniging organiseert evenementen die iedereen omarmen. Bovendien stimuleert zij degenen die deelnemen aan haar activiteiten in hun sociale, culturele en persoonlijke ontwikkeling. De rol van de vrouw op vlak van culturele integratie, sociale cohesie en participatie in de maatschappij is de focus van de vereniging. Haar antwoord op de vraag ‘Wat is de positie van de vrouw in de maatschappij?’ is ‘De vrouw speelt een centrale rol in de maatschappij’.